Thursday, September 27, 2018

Friday, October 9, 2009

سالگرد شاملو

قسمت بامزه اش آنجایی بود که من تازه رسیده بودم و کمی عقب تر از جمعیت ، دنبال جایی برای نشستن یا ایستادن زیر سایه می گشتم که یکی از جناب سربازها به طرف ام امد و گفت :// آقا فاتحه تون رو فرستادید، برید دیگه//. نمیدانم لبخندم از تصور نحوه برخورد روح! شاملو در بهشت !با فاتحه فرستاده شده از طرف من باعث شد که جناب سرباز مهربان تر شود یا از قبل برای کتک زدن برنامه ریزی نشده بود. هرچه بود برخورد نیروی انتظامی با مردم خیلی محترمانه بود/ البته می دانید که همه چیز در این دنیا نسبی ست و عبارت- برخورد محترمانه -هم در اینجا در مقایسه با سابقه ذهنی از نیروی انتظامی مخصوصا در این اواخر است.

قسمت غم انگیز هم تعداد حاضران بود .که شاید دویست سیصد نفری می شدند. اینجا و آنجا دیدم که در گزارش مراسم از عبارت شکوهمند استفاده شده بود . بنظر من که این تعداد شکوه مند نبود . باز هم در مقایسه با شخصیت شاملو و مخصوصا بعد از وقایع اخیر حضور در چنین مراسمی فراتر ازسالگرد شاملو .می توانست نمایش حمایت از تفکری باشد که فارغ از رنگ و مذهب به انسان می اندیشید . خیلی روشن تر از جمع شدن در خیابان یا مصلی و....

حضور چند صد نفر از کرج و تهران چند میلیونی با فاصله یکساعته ، در یک مراسم کاملا بی خطر در بعد از ظهر جمعه کم بود .

رفقای ما که یکی حال نداشت یکی اسباب کشی داشت . آن یکی شاملو را دوست نداشت .دیگری در دسترس نبود و الی اخر
حالا فکر کنید .وقتی در سایت خبری –مردمی بالاترین بحث زدن اتو به پریز داغ می شود و دعوت سالگرد شاملو نادیده گرفته می شود چرا کارگردان فیلمی که هفت میلیارد فروخته و با تاکید روی این استقبال مردم- از فیلم در بعضی صحنه ها، تهوع آورش -.فروش بالا را نشانه تایید تفکر اش می گیرد . نباید وزیر ارشاد دولت حاکم بر این مردم باشد ؟

Saturday, September 12, 2009

روایت دیگری از یک ضرب المثل

وقتی دیوانگان چاه را از سنگ پر می کنند ،
کاری از دست دو سه تا عاقل ساخته نیست