Friday, May 11, 2007

وصیت


قطعه اش مهم نیست

ولی حتمن دو طبقه باشد

یکی برای خودم

و

دیگری برای آرزوهایم

1 comment:

moge milan said...

جوانی که باید الان وقت سرخاراندن نداشته باشد, و در حال رشد و شکوفایی عرش را سیر کند !!!فکر جایی است که آرزوهای شیرینش را با خود ببرد؟ آنقدر ناباورانه که آن جا را فقط در قبرستان میتواند مجسم کنn!


این کدگزاری کامنت ها و فارسی لاتین کردن کی برد منو کشت!!!!!!!!!!