Sunday, August 20, 2006

مخالفین تساوی حقوق زناناز جمله مخالفین تساوی حقوق زنان با مردان خانم هایی هستند که توانایی شان خلاصه شده در قرمه سبزی بار گذاشتن و رفت و روب منزل .و هنرشان سفره آرایی یا سوراخ کردن پارچه با هویه داغ است . گذشت زمان کارکرد سنتی ایشان را از بین برده. زمانی بود مردها بیرون از خانه کار میکردند و زنان کارهای خانه را انجام میدادند.
گندم آسیاب میکردند . نان می پختند . از سر چشمه آب می آوردند . حالا زنان خانه دارطبقه متوسط و بالای شهری کارکرد سنتی خودشان را از دست داده اند . توانایی هایی که در گذشته ارزشمند تلقی می شدند دیگر بکار نمی آیند. لباس ها را که لباس شویی می شوید ظرفها را ظرف شویی غذا هم که به مدد تکنولوزی راحت تر مهیاست. می ماند تلویزیون تماشا کردن و خرید کردن و رفتن به مهمانی ها و دوره های زنانه .
تعریف سنتی از زن بعنوان تاج سر و گل روی تاقچه و آرامش دهنده و مسکن و.... مضحک بنظر می رسد
یکبار در میدان آزادی یک راس راننده از پشت زد به ماشین ما . تا من پیاده شدم و گفتم که داداش چیکار میکنی؟ جناب راننده که از چشمانش معلوم بود کمی هم در عوالم بالا سیر می کند فرمودند خفه شو من به اندازه سن تو گواهینامه دارم .
این نکته برایم جالب بود که همگی ما نیاز داریم که احساس مفید بودن مثبت بودن بدرد بخور بودن داشته باشیم. احساس کنیم ارزش داریم . چیزهای با ارزشی داریم یا کارهای ارزشمندی بلدیم.
حالا اگر کسی باشد تهی از افتخار و ارزش . برای خودش ارزش می تراشد . افتخاربه مدت گواهینامه داشتن یا قبول شدن بار اول .یه سری افتخارات هم هستند که خود فرد نقشی درش ندارد مثل قد دراز .
کسانی مخالف تغییرو ادامه شرایط گذشته هستند که وجودشان در آن فضا معنی پیدا می کند.
زنان چراغ خانه طرفدار مردان سایه سر هستند چونکه مستقل بودن سخت است .استقلال بدون استقلال مالی هم که بی معنی ست . ضمن اینکه از خیلی از حقوق شان هم باید بگذرند مثل نفقه و اجرت و المثل و ...
خانم هایی خاهان فرصت های برابر در اجتماع و حقوق مساوی هستند که توانایی هایی داشته باشند . متاعی برای عرضه داشته باشند .

No comments: