Friday, November 17, 2006

استادیوم صد هزار پسری

بخند .شادباش .هورا بکش .پرچم تکان بده
فرصت زیادی نداری . شاید یکی دوسا ل دیگر تا زمانی که به چشم بیایی از کودک بی هویت تبدیل شوی به دختر نوجوان زمانی که جلب توجه کنی
بعد از آن دیگر ورود ممنوع .
قهرمانان وطن هم که افتخار ملت ان و تو مشتاق دیدارشان از نزدیک هستی . بودن یا نبودن تو برایشان بی تفاوت است. کسی از ایشان به باتوم و لگد خوردن خانم هایی که میخواستند در استادیوم حضور داشته باشند و از نیروی انتظامی کتک خوردند اعتراض کرد؟ من که نشنیدم و نخواندم.

شاد باش . پرچم تکان بده ولی فکر کن که برای چه کسی هورا می کشی .

بعد شاید به چیزهایی دیگری هم فکر کردی
اینکه چرا چیزی را که دوست داری به تو نمی دهند .

No comments: