Monday, August 20, 2007

حکمت


مهدی ملکی گفت:
چیزی که دخالتی در بوجود آوردنش نداشته اید ،نه به آن افتخار کنید ،و نه از آن خجالت بکشید.
مثل قد ،فرم بینی، تخت جمشید ، ملیت ، زبان ، شهر ، محله ، پدر ، رنگ چشم ،رنگ پوست و از این قبیل

No comments: