Friday, August 11, 2006

مثبت اندیش هاکبک ها سیاهی ها را نمی بینند .وقتی سرشان را در برف فرو کرده اند .


خیابان پشتی ترمینال جنوب کنار دیوار مسجد
اوایل بهمن ماه بود ساعت حدود پنج و نیم یک ربع به شش صبح .هوابقدری سرد بود که درآوردن دوربین و فشردن شاتر هم سخت شده بود .ولی نمی شد از صحنه گذشت . دو موجود زنده که به خاطر نیاز مشترک گرم شدن به همزیستی مسالمت آمیز رسیده بودند

1 comment:

moge said...

آدم نمیتونه چشم ازش برداره. شاید اینم سیا-سفید بود بهتر میشد.