Friday, August 11, 2006

غم بی پایان مرد تنها

پای پیاده
دیر رسیدم
شاهزاده سوار بر اسب
پریزاده را با خود برد

No comments: