Tuesday, May 22, 2007

شباهت


با گیاه بیابان ام خویشی و پیوندی نیست
خود اگرچه درد رستن و ریشه کردن با من است و هراس بی بار و بری.
احمد شاملو

No comments: