Wednesday, June 20, 2007

پشت و روی مردم ایران
روی درتصویر امام حسین و حضرت علی اکبر
پشت درتصویر داریوش اقبالی و فردی برای من ناشناس شاید بهروز وثوقی
مکان ترمینال اتوبوس های ایستگاه متروی کرج
در اولین دکه
خلاصه زندگی ما ایرانی جماعت، اندرونی و بیرونی ، دوگانگی، جمع اضداد،تناقض،تردید ، لنگ درهوا، رودربایستی ،تعارف،هم این هم اون،نه این نه اون ،

No comments: