Saturday, December 1, 2007

مردباش

مثل اینکه دیگر اثبات مردانگی هم انگیزه ای برای حفظ بهداشت نمی شود. ولی بازهم آفرین بر ذکاوت نویسنده که از ارزش های بومی استفاده کرده .اینجا شهر ما خانه ما بی معنی ست . اصولا این حوالی کسی مالک چیزی نیست که بشود با تحریک حس مالکیت و سهیم کردنش در شهر انگیزه پاکیزه نگه داشتن کوی و برزن را درش تقویت کرد . ساختمانهای این کوچه مجموعه اتاق هایی هستند با کرایه هفتگی که پیش گرفته می شود. ساکنین هم اغلب از همان کسانی هستند که بکار بازیافتن روزی از زباله ها مشغولند

No comments: