Wednesday, January 30, 2008

1Feb2008


1 comment:

kat said...

نميدونم اين بچه ها به چی فكر می كنند، ولی ميشه حدس زد چه تاثيری‌روی روانشون ميذاره... و يه چيز ديگه كه نمی فهمم اينه كه ما كی ميخايم دست از اين رفتارهای بدوی و بربرگونه برداريم!