Sunday, February 15, 2009

در لزوم ترجمه از زبان زنانه به زبان فارسی

رابین لی کاف در یکی از مقاله های اولیه خود در موردنمود نقش های جنسیت در تفاوتهای موجود بین گفتار مردان و زنان نوشت که اصولا زنان به راستی ((زبان متفاوتی )) نسبت به مردان دارند ،که در تمام سطوح زبانی: واجی، نحوی، معنایی و کاربردی دارای تفاوت هایی است
جنبه های سیاسی زبان شناسی /فردریک نیو مایر/ نشر نی/ص 136
نه: نه
نه: شاید
نه: نمیدونم
نه: آره، ولی تو باید بیشتر اصرار کنی
نه: و خیلی چیزهای دیگر

No comments: