Tuesday, May 20, 2008

حکایات

در آداب تربیت و فواید خاموشی توامان –حکایت اول
در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی (یا شاید هم ندانی ،اگر خیلی درگیر درس و دختر بوده باشی) ما که به راهی دیگر رفته بودیم ،باورداشتیم چو نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. حادثه ها رفت برما که البته یکی اش هم کفایت می کرد.چنانکه قمیشی گفته است جوان به حادثه ای پیر می شود گاهی . باری گذشت ایام و تجربت دوران آموخت آن کس که نداند و نخواهد که بداند را باید به حال خود رها کرد تا سزای کار خود بیند.مقصود از این سخن آنست که تو ای پسر اگر میدانی که میدانی یا فکر میکنی که میدانی با این جماعت جدل بی حاصل نکن که فقط وقت خود ضایع می گردانی
.......
درفواید دروغ
دروغی که حالت خوش کند
به زراستی کت مشوش کند
سعدی

گربه ای که دستش به گوشت نرسید .برای حفظ وجهه و در جواب شاهدان نبود که گفت گوشت بو میدهد. آن روز هیچ کس آنجا نبود که گربه ناتوان را ببیند.گربه بود و گوشت در طاقچه. این گربه برای کم کردن حسرت خودش ، گوشت را فاسد دانست.واین را مدام با خودش تکرار و برای دوستانش هم تعریف کرد. گفت و تکرار کرد تا خودش باور کند. عمل گربه یک مکانیزم روانی برای کاهش غم شکست بود که می توانیم اسمش را بگذاریم تخفیف خواسته 1. بعد از نرسیدن به خواسته ها در هر زمینه ای که باشد.احساس ما رابطه مستقیمی با اهمیت و بزرگی خواسته مان دارد.هرچه خواسته بزرگتر باشد شکست بزرگتر وغم هم بیشتراست . یکی از راههای کم کردن این غم ،کوچک دانستن شکست و لازمه کوچک دانستن شکست کوچک کردن خواسته است. یکی از روشن ترین مثال ها ی این حرکت را در ماجراهای عشقی می توان پیدا کرد . جملاتی مثل عیب نداره، چیزی که نشده ، حالا این نشد یکی دیگه چه از سوی خود فرد و چه از سوی اطرافیانش برای دلداری، بسیار استفاده می شود .در اینجا خواسته که پیش از این شاید بهترین و مناسبترین گزینه ممکن بوده ،حالا به یک گزینه هم طراز دیگر گزینه ها، به یکی از دیگران، تقلیل پیدا می کند . غصه هم، از غم نرسیدن به بهترین گزینه به غم نرسیدن به یکی از گزینه ها،تقلیل می یابد .برای محکم کاری برجسته کردن ایرادات قبلن نادیده گرفته شده هم مفید است .
1takhfife khaste

No comments: